พันตำรวจตรีเอนก คำภิมูล
ครูใหญ่ รร.ตชด.บ้านทิไล่ป้า


-ประวัติโรงเรียน
-ปรัชญา คำขวัญ อัตลักษณ์ สี ต้นไม้
-แผนที่โรงเรียน


-โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
-โครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา-โครงการนักเรียนในพระราชานุเคราะห์
-โครงการส่งเสริมสหกรณ์
-โครงการฝึกอาชีพ
-โครงการควบคุมขาดสารไอโอดีน
-โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
-โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก

"วีดีทัศน์อุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร"
 
พ.ต.ต.เอนก คำภิมูล ครูใหญ่รร.ตชด.บ้านทิไล่ป้า นำคณะครู ชมรมศิษย์เก่า คณะกรรมสถานศึกษา และชาวบ้าน ได้ร่วมกันสร้างฝายประปาภูเขาให้แก่โรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสังขละบุรีพร้อมคณะหน่วยแพทย์ พอสว. ได้ออกหน่วยแพทย์ พอสว.เพื่อตรวจรักษาประชาชนบ้านทิไล่ป้า และตรวจเยี่ยมสุขศาลาพระราชทานฯ รร.ตชด.บ้านทิไล่ป้า

 หมู่บ้านทิไล่ป้าเป็นหมู่บ้านติดชายแดนไทย-พม่า เป็นชุมชนชาวกระเหรี่ยง เชื้อสายโป มาไม่ต่ำกว่า ๑๐๐ ปี ตั้งอยู่ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งให่ญ

 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในสถานการณ์โควิท ๑๙ โดยคำนึงถึงมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของ Corona Virus ๑๙

มอบถุงยังชีพเพื่อการศึกษาพระราชทาน จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด้จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และตรวจเยี่ยมนักเรียน
 
การให้ความช่วยเหลือและดูแลผู้ป่วยในพื้นที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านทิไล่ป้า ณ สุขศาลาพระราชทานฯโดยให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านทิไล่ป้า
ผู้รับผิดชอบระบบ ส.ต.ท.หญิงเอมิกา เชตรี ติดต่อ 090-4371618